Våra övriga tjänster

Xhome är det ledande företaget inom sanering av bostäder i Finland. Vi erbjuder omfattande och heltäckande tjänster för inomhuslufthantering, allt från inomhusluftsmätningar till luktborttagning, mögelrengöring och skadedjursbekämpning.

Ventilationskanalrengöring från 250 €

Föroreningar i ventilationskanaler kan försämra inomhusluftens kvalitet och leda till hälsoproblem. Dessutom kan ett smutsigt ventilationssystem leda till ökad energiförbrukning och försämrad effektivitet i ventilationssystemet.

Det är rekommenderat att regelbundet utföra grundläggande rengöring av ventilationskanaler. Dessutom är XDecon™, baserat på väteperoxidförening, ett säkert och effektivt val för mikrobiologisk rengöring.

Bilden visar ventilationskanal före och efter rengöring.

Kontakta oss!

Tjänster

Rengöring av luftvärmepump

Vid luftvärmepumpens rengöringsservice rengörs luftvärmepumpens inre enhet grundligt.

Inre enheten rengörs först mekaniskt, varefter enheten dekontamineras.

Dekontaminering är en rengöringsmetod som tar bort mögel, jäst, bakterier och virus. På så sätt blir till exempel inga mögelsporer kvar som kan börja växa i filter eller på andra ställen och orsaka dålig inomhusluft.

En ordentlig och korrekt utförd rengöring garanterar en lång livslängd åt apparaten samt en ren och god inomhusluftkvalitet. Rengöringen tar cirka 1 h.

Rengöring bör utföras två gånger om året, på hösten i början av uppvärmningssäsongen och på våren i slutet av uppvärmningssäsongen.

Kontakta oss!

Tjänster

Mätningar av inomhusluften

Inomhusluften är bra när de som använder byggnaden är nöjda och det inte finns något som är skadligt för hälsan i luften. Luftkvaliteten spelar roll, eftersom den bevisligen är en av de största hälsoriskerna. Mätning är lösningen!

Vår inomhusluftssensor och tryckskillnadsmätning är ett utmärkt första steg för att förbättra luftkvaliteten i din byggnad.

Inomhusluftssensorn mäter nio faktorer som påverkar inomhusluften: fukt, temperatur, koldioxid, TVOC, luftburna partiklar, buller, belysningens kvalitet och inomhuslufttrycket i byggnaden.

Mätningen tar två dygn och du får en skriftlig rapport om mätningen. Rapporten innehåller också en analys av vår expert.

Kontakta oss!

Tjänster

Skadedjursbekämpning

Genom skadedjursbekämpning håller vi oönskade insekter och djur borta från bostadsutrymmen, större fastigheter och till exempel fritidsbostäder.

Xhome skadedjursbekämpning är en övergripande bekämpning mot skadedjur. Vi utför själva bekämpningen med högkvalitativa metoder och dessutom använder vi dekontamineringsmetoden för att avlägsna bakterier som skadedjuret lämnat.

Processbeskrivning: Skadedjursbekämpning

1. Behovskartläggning och eventuell identifiering av skadedjuret på basis av bild samt kartläggning av problemets omfattning och läge.

2. En bekämpningsplan som beställaren godkänner utarbetas. Efter att planen har godkänts går man ut med information på bekämpningsområdet.

3. Bekämpningsbehandling, varefter en beställarintervju genomförs för att kartlägga ett eventuellt behov av ytterligare behandling.

4. I lokalerna utförs en dekontamineringsbehandling för att avlägsna bakterier som skadedjuret lämnat.

4. Slutrapporten utarbetas och levereras till beställaren.

Kontakta oss!

Tjänster

Luktborttagning (ozonering)

Ozonering avlägsnar obehagliga lukter från möbler, fordon, textilier... Nästan från vad som helst!

Vi utför ozonering på olika objekt såsom fastigheter, bilar och lösöre. Ozoneringen ska alltid utföras av en yrkesutbildad person.

Ozonering får dock inte användas om det finns mögel i fastigheten eller lösöret. Då ska möglet först avlägsnas genom dekontaminering.

Kontakta oss!

Tjänster

Kontakta oss!

XHOME

Kontakta oss

Låt oss se hur vi kan hjälpa dig.

Emma Nykyri
[email protected]
0440 576 285

Företagare eller blivande företagare, anslut dig till ringen!

Vi söker ständigt nya samarbetspartner för att komplettera vår riksomfattande servicekedja!

Om du är intresserad, kontakta oss!

Läs mer